STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 605 22/09/2017 Căn cứ văn bản số 2679/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/9/2017 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo Đồng Nai về việc Hướng dẫn dạy...
2 592/GDĐT-THCS 18/09/2017 Thực hiện văn bản số 1026/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 18/4/2017 của SởGD&ĐT Đồng Nai về việc hướng dẫn triển khai hoạt động...
3 16/2017/TT-BGDĐT 17/07/2017 Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...
4 34/KH-PGDDT kế hoạch triển khai thực hiện thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục MN, TH và THCS ...
5 06/KH-PGDĐT 14/02/2017 ...
6 36/QD-SGDĐT 09/01/2017 ...
7 23/2015/TTLT-BGDDT-BNV 16/09/2015 ...
8 TLo02 05/10/2016 Kính gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã Để phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao...
9 09TG7 02/10/2016 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ ...
10 20/2015/TTLT 02/10/2016 Nội dung đang được cập nhật ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO