Sơ lược về ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Cửu

Thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu

Đăng ngày: 24/10/2018
- Địa chỉ: Khu phố 8 – Thị trấn Vĩnh An - Số điện thoại: 02513.962118 - Địa chỉ Email: gddtvinhcuu@dongnai.edu.vn

I/ VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Cửu thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

II/ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Về việc trình Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện

- Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn.
     - Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) các cơ sở giảng dạy tin học, ngoại ngữ và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện

- Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Phòng, Ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn.

2. Về tổ chức, quản lý hoạt động Giáo dục và Đào tạo

2.1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

2.2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

2.3. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định tại khoản 2, điều 2 của Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu..

2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.5. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

2.6. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

2.7. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

2.9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

3. Về quản lý đội ngũ công chức, viên chức

3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, theo dõi, tổng hợp đề xuất tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đối với các nội dung quản lý công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện quyết định.

3.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

3.3. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động, thuyên chuyển đối với viên chức chuyển công tác giữa các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi cấp huyện quản lý. Đối với các trường hợp viên chức được điều động, thuyên chuyển ra ngoài phạm vi quản lý của cấp huyện ( từ huyện này sang huyện khác, tỉnh khác, cơ quan khác), phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND quyết định.

3.5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND huyện.

3.6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phép hè, phép năm và cấp phép đột xuất đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường thuộc phòng quản lý và phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện giải quyết cho các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ không hưởng lương khi có lý do chính đáng.

4. Về quản lý tài chính và cơ sở vật chất

4.1. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ quan giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

4.2. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO